Zebranie Wiejskie

2018-07-07

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17.07.2018 o godzinie 19:00 w szkole podstawowej ul. Kameralna 11, Józefosław.

Porządek zebrania:

1. Opinia sołectwa dot. uchwały alkoholowej
2. Omówienie spraw bieżących
3. Wolne wnioski

 

Sz. P. 
Sołtysi w Gminie Piaseczno
(wg rozdzielnika)
Szanowni Państwo, 
W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), które miało miejsce w dniu 09.03.2018r., uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno, który przekazuję Państwu w załączeniu.
Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia uchwały ustalającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Liczbę tę ustalić należy odrębnie dla poszczególnych zezwoleń tj. 
kategoria A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
kategoria B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
kategoria C - powyżej 18% zawartości alkoholu, 
z podziałem na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Poprzednia uchwała ustaliła łączną liczbę punktów sprzedaży na 200 oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 50 dla kategorii B i C potocznie zwanych wino i wódka. 
Obecnie ustawodawca narzucił obowiązek ustalenia liczby zezwoleń sprzedaży dla wszystkich kategorii alkoholu, także dla kategorii A (tzw. piwo) – osobno dla każdej kategorii, z zachowaniem podziału na sprzedaż (sklepy) oraz sprzedaż i podawanie (gastronomia).

Rada Miejska przed podjęciem uchwał zasięga opinii jednostek pomocniczych.

Rada Miejska planuje procedować ww. uchwałę na początku lipca. Dlatego uprzejmie proszę Państwa o potraktowanie sprawy jako pilnej i przedstawienie uchwały mieszkańcom na zebraniu wiejskim zwołanym w najbliższym czasie i dostarczenie protokołu do Urzędu Miasta do dnia 29.06.br.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Wydziałem Ewidencji Działalności Gospodarczej 22/ 70-17-517.

Skutkiem niepodjęcia uchwały w terminie ustawowym będzie całkowite wstrzymanie wydawania nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

W załączeniu projekt Uchwały oraz wzór protokołu do wykorzystania. "