Zebranie Wiejskie - Fundusz Sołecki

2018-08-30

20.09.2018 zapraszamy na zebranie wiejskie podczas którego wybierzemy wnioski  do Funduszu Sołeckiego na rok 2019.

Wniosek może złożyć każdy mieszkaniec Józefosławia. 

Wniosek wraz z min. 15 podpisami poparcia, należy złożyć w oryginale na ręce Pana Sołtysa lub wysłać mailowo na adres Rady Sołeckiej, a następnie dostarczyć orygiał z podpisami najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego 20.09.2018 r

Na spotkaniu wiejskim będziemy decydować które z wniosków popieramy i składamy do gminy.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.:
•    zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
•    naprawić chodniki, 
•    zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), 
•    posadzić drzewa, krzewy, 
•    wyremontować wiatę przystankową 
to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

Można również wnioskować o dofinansowanie zajęć dla seniorów, koncertów, spotkań kulturalnych.

Wniosek powinien spełniać wymagania ustawowe tj. powinien:

•    być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa; 


•    zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem; 

•    być przekazany przez sołtysa w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, burmistrzowi miasta celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy;

 •    dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski prosimy kierować na adres rada@solectwojozefoslaw.pl

Proszę pamiętać - aby wniosek został przyjęty pod głosowanie musi trafić do rady sołeckiej w wersji oryginalnej najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego.