Wyłożenie projektu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

2019-01-03
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno http://bip.piaseczno.eu/obwieszczenie/5484/obwieszczenie-uia-zp-6721-20-2018-pt-zmiana-mpzp-148 4-xlviii-2014-oraz-1340-xliv-2010
Obwieszczenie UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010
Szczegóły Znak sprawy UiA.ZP.6721.20.2018.PT zmiana MPZP 1484/XLVIII/2014 oraz 1340/XLIV/2010 Znak pisma UiA.ZP.6721.20.2018.PT Rodzaj dokumentu Wyłożenie projektu do publicznego wglądu Data ważności ogłoszenia   06.02.2019
Treść
OBWIESZCZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO; zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U – etap I. Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2087) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1391/XLVI/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno (zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (zatwierdzonego Uchwałą Rady
Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 oraz Projektu dla obszaru oznaczonego symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 w dniach od 28 grudnia 2018r. do 21 stycznia 2019r. w pokoju nr 46 I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w godz. od 8.00  do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w dniu 14 stycznia 2019r.: o godz. 10.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 3UO w planie Nr 1484/XLVIII/2014 o godz. 11.00 dla projektu w obszarze oznaczonym symbolem 2P-S/U w planie Nr 1340/XLIV/2010 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  miejscowego, może składać uwagi. Uwagi do wyłożonego  projektu planu należy składać: 1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5, 3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019r. Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-III.410.727.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. i znak: WOOŚ-III.410.730.2018.JD z dnia 27 listopada 2018r. oraz Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, znak: ZNS.4700.118.z.2018 z dnia 18 października 2017r. i znak: ZNS.4700.119.z.2018 z dnia 18 października 2017r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno